MÔ PHỎNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC TRẬN ĐÁNH CÓ ĐIỀU KHIỂN

  • Tran Ngoc Tuan Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Tiếng nói, tiếng Việt, nhận dạng, chính tả, âm tiết, máy học, cơ sở dữ liệu, quản trị, quản lý

Abstract

Bài báo trình bày phương pháp và kết quả mô phỏng mô hình toán học của trận đánh có điều khiển. Mô phỏng được thực hiện cho tình huống tổng quát và các trường hợp thực tế điển hình. Bài báo còn đề cập đến đơn vị tính, bổ sung lực lượng, thay đổi chất lượng vũ khí trang bị.

References

Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Hữu Mộng, Trần Ngọc Tuấn. Xây dựng, khảo sát mô hình trận đánh có điều khiển. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Số 7, tr. 73-76, 2015.

Washburn, Alan. Lanchester Systems.

Динер И. Я. О некоторых направлениях раз вития исследования операций. “Морской сборник”, N0 1, 1990.

Korobeinikov V.P. Mô hình toán học các hiện tượng đột biến của tự nhiên. M., Znanie, 1986.

Rapoport A. Mathematical Models in the Social and Behavioral Sciences. N.Y. Wiley, 1983.

Amelkin V.V. Phương trình vi phân trong các ứng dụng. Moscow, Nauka, 1987.

Richard L. Burden and J. Douglas Faires. Numerical analysis. Ninth Edition, Brooks/Cole, Cenpage Learning, 895 p, 2005.

Published
2020-09-22
How to Cite
Tran Ngoc Tuan. (2020). MÔ PHỎNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC TRẬN ĐÁNH CÓ ĐIỀU KHIỂN. UTEHY Journal of Science and Technology, 26, 45-51. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/368