STUDY ON OSCILATION OF HIGH – RISE BUILDINGS SUBJECTED TO COERCIVE FORCES

  • Nguyen Huu Dinh Vietnam Maritime University
  • Le Thi Mai Vietnam Maritime University
  • Khong Doan Dien Hoa Binh University
Keywords: Oscilation of high – rise buildings

Abstract

This paper studies two oscilation moduls. The first problem studies the oscillation of a foundation of a building. The foundation of the building is considered to be a flat block resting on the springs in two vertical and horizontal directions subjected to vertical coercive forces F(t). The second problem investigates the oscillation of a two-story building subjected to the force F(t) acting on the top floor of the building.

References

Nguyễn Văn Khang, Thái Mạnh Cầu, Vũ Văn Khiêm, Nguyễn Nhật Lệ, Bài tập dao động kỹ thuật, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2002.

Nguyễn Văn Khang, Dao động kỹ thuật, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1998.

Nguyễn Văn Khang, Động lực học hệ nhiều vật, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2007.

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Nhật Lệ, Bài tập cơ học Tập 1 (in lần thứ 16), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2011.

Đỗ Sanh, Lê Doãn Hồng, Bài tập cơ học Tập 2 (in lần thứ 13), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2011.

Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Dĩnh, Phạm Thị Thúy, Cơ học lý thuyết, NXB Hàng Hải, Hải Phòng, 2018.

Nguyễn Hữu Dĩnh, Vũ Xuân Trường, Nghiên cứu ảnh hưởng của gió, động đất tới dao động của tòa nhà cao tầng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Số 23/Tháng 9-2019.

Published
2020-04-15
How to Cite
Nguyen Huu Dinh, Le Thi Mai, & Khong Doan Dien. (2020). STUDY ON OSCILATION OF HIGH – RISE BUILDINGS SUBJECTED TO COERCIVE FORCES. UTEHY Journal of Science and Technology, 25, 14-17. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/348