THE REALITY RELATING TO COMPETENCIES OF TEACHING STAFF IN UNIVERSITIES OF TECHNICAL EDUCATION

  • Nguyen The Dan Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: competency, teaching staff, UTE.

Abstract

In the national education, universities of technical education (UTE) have been developing toward the international integration, the teaching staff have been regarded as a key factor by universities because they play an important role, to ensure the quality of training as technical human resources to satisfy social demands. This article highlights the reality of competencies of teaching staff in universities of technical education, it then proposes various suggestions to develop those competencies.

References

Đặng Quốc Bảo - Đỗ Quốc Anh - Đinh Thị Kim Thoa (2007), Cẩm nang nâng cao

năng lực và phẩm chất đội ngũ giáo viên, NXB Lý luận chính trị Hà Nội.

Trần Khánh Đức (2014), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI,

NXB Giáo dục Việt Nam.

Phạm Minh Hạc (2001), Tâm lý học, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

Trần Bá Hoành (2006), Vấn đế giáo viên - Những nghiên cứu lý luận và thực tiễn,

NXB Đại học Sư phạm.

Vũ Xuân Hùng (2012), Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dạy học cho giáo

viên, NXB lao động- xã hội.

Tổng cục Dạy nghề (2010), Tài liệu hướng dẫn khóa bồi dưỡng kỹ năng dạy nghề

theo năng lực, Hà Nội.

Published
2016-10-11
How to Cite
Nguyen The Dan. (2016). THE REALITY RELATING TO COMPETENCIES OF TEACHING STAFF IN UNIVERSITIES OF TECHNICAL EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 11, 144-149. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/271