IMPACT OF DIRECT INVESTMENT TO FOREIGN WORKERS ESTRUCTURING HUNG YEN PROVINCE

  • Tuong Manh Dung Hung Yen University of Technology and Education
  • Bui Van Ha Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: The impact of FDI, labor restructuring, human resources

Abstract

Foreign direct investment (Foreign Direct Investment - FDI) is one of the important contributing nguonluc full economic growth, economic restructuring, shifting labor restructured in the receiving country. In recent years FDI in Hung Yen has contributed to promoting labor restructuring especially in the aspect of raising the quality of human resources promoting labor restructuring towards higher technical qualifications Art. Through the study period 2000 - 2012 shows clearly the labor restructuring in FDI and spillover effects of FDI on labor restructuring towards improving the technical qualifications of Hung Yen . From the current situation, the author proposes a number of solutions is anonymous in order to take advantage of the positive impact of FDI on labor restructuring of Hung Yen province to promote the industrialization and modernization of the local economy and contribute achieve the objective of industrialization and modernization of the country

References

http://hungyenbusiness.gov.vn/zakVccawsYkkxzwbUbeYjkjsbVjUYfeU-wggxgjwjgjVjg-1-162.aspx.

Tổng cục Thống kê, Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo phân theo địa phương, tại trang http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=15502, [truy cập ngày 05/01/2015].

Tổng cục Thống kê (2014), Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2006 - 2011, Nxb Thống kê, Hà Nội.

UBND tỉnh Hưng Yên, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2020, Hưng Yên.

Ủy Ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (2011), Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 25/11/2011 về thực hiện chương trình phát triển giáo dục đào tọa Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng 2020, Hưng Yên.

Ủy Ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (2011), Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30/12/2011 về dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020, Hưng Yên.

Published
2016-10-11
How to Cite
Tuong Manh Dung, & Bui Van Ha. (2016). IMPACT OF DIRECT INVESTMENT TO FOREIGN WORKERS ESTRUCTURING HUNG YEN PROVINCE. UTEHY Journal of Science and Technology, 11, 140-143. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/270