Selection of active bacteria high cellulose resolution from sawdust substrate

  • Le Thanh Huyen University of natural resources and the environment
Keywords: bacteria, substrate sawdust, cellulose

Abstract

The article showed the results of the bacteria isolated from the substrate sawdust. From the isolated bacteria we start the selection of strains with high cellulose degradation activity from sawdust substrate by means of activity on agar plates, besides that we also conduct described colony morphology of the bacteria. The results show that we have isolated 36 strains from sawdust substrates including 20 strains capable of cellulose degradation. Of the 20 strains, 06 strains capable of high cellulose degradation (from 2.0 to 2.8 diameter cm resolution)

References

Kiều Ngọc Bích, 2012. Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các đặc điểm hình thái của một số chủng nấm mốc có khả năng sinh cellulose cao. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đặng Minh Hằng, 1999. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp cellulase của một số chủng vi sinh vật để xử lý rác. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 333 – 339.

Lê Thanh Huyền và Nguyễn Khắc Thành, 2010. Giáo trình Vi sinh kỹ thuật môi trường. Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội.

Nguyễn Lan Hương, 1999. Phân lập và hoạt hóa vi sinh vật ưa nhiệt có hoạt tính cellulase cao để bổ sung vào khối ủ, rút ngắn chu kỳ xử lý rác thải sinh hoạt. Báo cáo khoa học. Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 531 – 536.

Võ Thị Bích Viên, 2009. Khảo sát đặc điểm sinh học một số chủng nấm sợi thuộc chi Aspergillus và Penicillium từ rừng ngập mặn Cần Giờ TP.Hồ Chí Minh.

Lee, R. L. P. J. Weimer, W. H. Zyl and I. S. Pretorius, 2002. Microbial Cellulose Utilization: Fundamentals and Biotechnology. Microbiology and Molecular biology reviews. 506–577.

Saha, S. R. Roy, S. Sen and A. Ray, 2006. Characterization of cellulase-producing bacteria from the digestive tract of tilapia, Oreochromis mossambica (Peters) and grass carp, Ctenopharyngodon idella (Valenciennes). Aquaculture Research. 37:380-388

Schwarz, W. H, 2001. The cellulosome and cellulose degradation by anaerobic bacteria. Appl. Microbiol. Biotechnol. 56:634-649.

Ulrich A. G. Klimke, S. Wirth, 2008. Diversity and Activity of Cellulose-Decomposing Bacteria, Isolated from a Sandy and a Loamy Soil after Long-Term Manure Application.

Published
2016-10-11
How to Cite
Le Thanh Huyen. (2016). Selection of active bacteria high cellulose resolution from sawdust substrate . UTEHY Journal of Science and Technology, 11, 92-95. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/263