THE USE OF EXPERIENTIAL LEARNING IN TEACHING PHYSICS

  • Nguyen Thi Duyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Van Hanh Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Physics, Methods of physical science, Experiential Learning

Abstract

This article make scientific arguments asserted: experiential learning is the solution to innovate teaching physics for learner amid Vietnam education reform today. In the article, we focus on analyzing methods of physical science, proposed model of physical learning based on experience. Given the organization of teaching physics. Pedagogic practice to assess the impact of teaching physics based on experiential learning to the learning outcomes and learning processes of high school studens.

References

Đinh Quang Báo (2014), “Giải pháp đổi mới phương thức, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV”, Tạp chí khoa học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol. 59, No. 6A, pp. 3-8.

Dewey, J. (1916), Dân chủ và giáo dục, bản dịch của Phạm Anh Tuấn, Nhà xuất bản Tri thức năm 2014, Hà Nội.

Dewey, J. (1938, 1998 by Kappa Delta Pi), Kinh nghiệm và giáo dục: The 60th Anniversary Edition, bản dịch của Phạm Anh Tuấn, Nhà xuất bản Trẻ năm 2011, Tp. Hồ Chính Minh.

Kolb, D.A. (1984), Experiential learning: experience as the source of learning and Development, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Nguyễn Quang Lạc (2007), “Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong đổi mới phương pháp dạy học vật lí”, Tạp chí Giáo dục, số 170. tr. 32-34.

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngày 4/11/2013.

Reginald D. Chambault biên tập (1974), John Dewey về giáo dục (bản dịch của Phạm Anh Tuấn năm 2012), Nhà xuất bản Trẻ, tp. Hồ Chính Minh.

Trần Nghiêm (2010), Vật lí học và phương pháp khoa học vật lí, truy cập ngày 25/5/2016, http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/260-vat-li-hoc-va-phuong-phap-khoa-hoc-vat-li

Published
2017-01-12
How to Cite
Nguyen Thi Duyen, & Nguyen Van Hanh. (2017). THE USE OF EXPERIENTIAL LEARNING IN TEACHING PHYSICS. UTEHY Journal of Science and Technology, 12, 143-149. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/247