CONCEPTS OF SPIRITUAL LIFE AND SPIRITUAL LIFE OF VIETNAMESE SOCIETY NOWADAYS VIA PHILOSOPHICAL VIEWPOINTS

  • Cao Xuan Sang Hung Yen University of Technology and Education
  • Bui Van Ha Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Spiritual life, social consciousness

Abstract

To understand the concepts of spiritual life are analyzed in comparison with the concepts of social consciousness and cultural spiritual life. Once the spiritual life concepts are clarified, the characteristics of spiritual life in Vietnam society oriented socialism nowadays are full comprehended.

References

C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, T.4, tr.625.

Giáo trình triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr.568.

Triết học Mác – Lênin (chương trình cao cấp), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, T.3, tr.181.

Phùng Đông, “Vị trí, ý nghĩa của phạm trù đời sống tinh thần xã hội trong chủ nghĩa duy vật lịch sử”, Tạp chí triết học số 6(112), tháng 12/1997.

Trần Văn Giàu, Những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1980, tr.41.

Published
2017-01-12
How to Cite
Cao Xuan Sang, & Bui Van Ha. (2017). CONCEPTS OF SPIRITUAL LIFE AND SPIRITUAL LIFE OF VIETNAMESE SOCIETY NOWADAYS VIA PHILOSOPHICAL VIEWPOINTS. UTEHY Journal of Science and Technology, 12, 126-131. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/244