SURVEY OF MEANINGS OF VERB “上” IN CHINESE (COMPARE WITH THE VERB “LÊN” IN VIETNAMESE)

  • Nguyen Thi Huong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: the verb “上”; the verb “lên”; the meanings; the reconciliations

Abstract

The verb “上” is one of the polysemies used relatively high in Chinese. Within the framework of this article, the author focuses comprehensively have a survey of the definition of the verb “上”, conducted the comparison with the meaning of the verb “lên” in Vietnamese, thereby indicating the similarities and differences in the meaning of these two verbs in bilingual Chinese and Vietnamese.

References

Đỗ Hữu Châu “ Từ vựng ngữ nghĩa Tiếng Việt” NXBĐHQG Hà Nội 2007.

Hoàng Phê “Từ điển Tiếng Việt” Nhà xuất bản khoa học xã hội, 1988.

Nguyễn Thiện Giáp “Từ vựng học Tiếng Việt ”NXB văn hóa thông tin 1999.

Nhóm các tác giả Phan Văn Các, Phạm Đình Cầu... “Từ điển Trung – Việt” Nhà xuất bản Khoa học Xã hội,2006

邓进隆《汉泰语“上,下” 语义的比较》 2008年

房占红 渤海大学学报(哲学社会科学版)《论汉字的本义溯源》第28卷第6期 2006

候寒江,麦伟良《汉越词典》1997年,商务印书馆

李行健《现代汉语规范词典》2010年,外语教学与研究出版社语文出版社,第二版

吕叔湘《现代汉语八百词》1999年,商务印书馆

荣芳彦《关于多义词意义的分类》 汉语学习第四期 1989年

中国社会科学院语言研究所词典编辑室《现代汉语词典》2005年 第五版 商务印书馆

中国社会科学院语言研究所负责修订《新华字典》第十版 大字本 2004年,商务印书馆

Published
2017-04-12
How to Cite
Nguyen Thi Huong. (2017). SURVEY OF MEANINGS OF VERB “上” IN CHINESE (COMPARE WITH THE VERB “LÊN” IN VIETNAMESE). UTEHY Journal of Science and Technology, 13, 83-87. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/219