A LEAST SQUARES METHOD IN FORECASTING MODELS

  • Nguyen Kieu Hien Sao Do University
  • Nguyen Huu Mong Hung Yen University of Technology and Education
  • Ha Gia Son Viet Nam - Hunggary Industrial University
  • Tran Ngoc Tuan Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Model of forecasting, ARIMA method, time series, least squares method

Abstract

This paper presents a least squares method as well as combines different models of forecasting on time series. The result is illustrated on practical examples. The part of application is combined with the data of actual process. As a result, the combined method is better than single forecast model.

References

Đỗ Quang Giám, Vũ Thị Hân (2012) , Xây dựng mô hình Arima cho dự báo khách du lịch quốc tế đến Việt nam, Tạp chí Khoa học và Phát triển : Tập 10, số2: 364 - 370 , Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội

Vũ Thị Gương ( 2012 ), Kỹ thuật khai phá dữ liệu chuỗi thời gian áp dụng trong dự báo chứng khoán, luận án Thạc sĩ khoa học CNTT, Học viện Bưu chính Viễn Thông, Hà nội

Nguyễn Trung Hòa (2007), “Một số thuật toán mô phỏng và phân tích chuỗi thời gian “ – Luận án Tiến sỹ Toán ứng dụng, trường ĐHBK Hà Nội , Hà Nội

Nguyễn Khắc Hiếu, 2014. "Mô hình ARIMA và dự báo lạm phát 6 tháng cuối năm 2014" . Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo số 16, tháng 8-2014 .

Phạm Văn Khánh (2008) , “Phân tích thống kê dự báo và mô phỏng một số chuỗi thời gian ”, Luận án Tiến sỹ Toán ứng dụng , ĐH Quốc gia Hà Nội, Hà Nội

Võ Văn Tài, “Dự báo sản lượng lúa Việt Nam bằng các mô hình toán học” - Tạp chí Khoa học 2012:23b 125-134

C. Lee Giles, Steve Lawrence, A. C. Tsoi (2001)- “Noisy Time Series Prediction using a Recurrent Neural Network and Grammatical Inference “- Machine Learning, Volume 44, Number 1/2, July/August, pp. 161–183,

Eric A Wan ( 2003), “Finite Impulse Response Neural Networks for Autoregressive Time Series Prediction” , Proceedings of the NATO Advanced Workshop on Time Series Prediction and Analysis, Sante Fe, NM.

Eric A Wan (2004), Finite Impulse Response Neural Networks With Application In Time Series Prediction - a dissertation submitted to the department of electrical engineering and the committee on graduate studies of stanford university in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy

Ho Joon Kim(2005), “Time Series Prediction Using an Interval Arithmetic FIR Network “, Neural Information Processing - Letters and Reviews Vol.8, No.3, September

Luis Aburto, Richard Weber (2012) , “ Demand Forecast in a Supermarket using a Hybrid Intelligent System” , Department of Industrial Engineering, University of Chile, pp 143-151.

Michael Falk , Frank Marohn (2012), “A First Course on Time Series Analysis - Examples with SAS”, by Chair of Statistics, University of Wurzburg .

Michael K. Evans (2002), Practical Bususiness Forecasting , Blackwell Publishers Ltd, a Blackwell Publishing company. Bodmin, Cornwall.

Marek Hlav’acek (2009) , Seasonal Time Series Modeling Via Neural Networks With Swithching Units, PHD Czech Technical University Prague

N.Gujarati (2004), Basic Econometrics, Fourth Edition-The McGraw−Hill Companies.

Published
2017-04-12
How to Cite
Nguyen Kieu Hien, Nguyen Huu Mong, Ha Gia Son, & Tran Ngoc Tuan. (2017). A LEAST SQUARES METHOD IN FORECASTING MODELS. UTEHY Journal of Science and Technology, 13, 69-73. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/216