WEATHER FORECASTING USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND BAYES ALGORITHM

  • Nguyen Quang Hoan Hung Yen University of Technology and Education
  • Pham Thi Trang Thanh Dong University
  • Hoang Hong Cong Vocational College of Electrical and Irrigation
  • Nguyen Thi Huyen Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Artificial Neural Network, Forecast, Back Propagation algorithm, Bayes algorithm.

Abstract

In this paper, we use two algorithms in machine learning: Back Propagation Neural Networks and Bayes algorithm for weather forecasting in the Hai Duong province. Data for the forecasting are acquired from the AccWeather on the period time 2013-2015 years (in every day) in which for the learing (include 70% total data) and for the testing (include 30% total data). We received some positive results in the temperature forecasting. The comparison of two forecasting results between Back Propagation and Bayes algorithm is proposed.

References

Trần Duy Dũng (2001), Phát triển phần mềm dự báo nhu cầu dịch vụ cho mạng viễn thông Việt nam sử dụng công nghệ AI. Mã số:087-2001-TCT-RDP-TH-67, Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện.

Nguyễn Hướng Điền, Hoàng Phúc Lâm (2006), Dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho khu vực đồng bằng phía Bắc Việt Nam bằng phương pháp sử dụng mạng thần kinh nhân tạo, Tạp chí khoa học ĐH QGHN, KHTN&CN.

Hồ Thị Minh Hà, Nguyễn Hướng Điền (2006), Thử nghiệm dự báo lượng mưa ngày bằng quy tắc sử dụng mạng thần kinh nhân tạo hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số, Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia, Hải Dương.

Nguyễn Quang Hoan, Hoàng Thị Lan Phương (2006), Dự báo giá chứng khoán sử dụng công nghệ mạng nơron, Kỷ yếu hội nghị khoa học lần 3 về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. ICT.rda’06 (20-21/5/2006).

Hoàng Phúc Lâm (2006), Nghiên cứu và ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo dự báo một số yếu tố khí tượng cho khu vực đồng bằng phía bắc Việt Nam, Luận văn thạc sĩ khoa học.

Hoàng Phúc Lâm, Nguyễn Hướng Điền, Công Thanh, Hoàng Thanh Vân (2007), Sử dụng mạng nơron đa lớp truyền thẳng và mạng truy hồi dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho một số trạm ở đồng bằng phía bắc Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 10(559).

Bin Li (2002), Spatial Interpolation of Weather Variables Using Artificial Neural Network, Master Dissertation of Science, University of Georgia, Greece.

David Silverman, John A. Dracup (2000), Artificial Neural Networks and Long-Range Precipitation Prediction in California, Journal of Applied Meteorology, vol 39, pp. 57-66.

Nguyễn Thị Thu Hòa (2011), Ứng dụng phương pháp hồi quy Bayes vào việc dự báo thời tiết, Luận văn thạc sĩ khoa học.

Published
2017-04-12
How to Cite
Nguyen Quang Hoan, Pham Thi Trang, Hoang Hong Cong, & Nguyen Thi Huyen. (2017). WEATHER FORECASTING USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND BAYES ALGORITHM. UTEHY Journal of Science and Technology, 13, 39-43. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/211