A RESEARCH ON EFFECS OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON VIBRATION IN SURFACE PROCESSING HIGH LEVEL HARDNESS MATERIALS WITH SEGMENTED GRINDING WHEEL USING TAGUCHI METHOD AND ANOVA

  • Nguyen Thi Phuong General Department of Technical Logistics - Ministry of Public Security
  • Nguyen Thi Phuong Giang General Department of Technical Logistics - Ministry of Public Security
  • Nguyen Tien Dong Hanoi University of Science and Technology
Keywords: minimization; vibration; Taguchi; ANOVA; cutting capacity of grinding; technological system parameters

Abstract

This paper represents the results of research on effects of process parameters on vibration in surface processing high level hardness materials with segmented grinding wheel using Taguchi method and Analysis of Variance (ANOVA). This method reduces the number of experiments, produces high quality products with low cost for manufacturers. With three experiments, three testing and three replications of the design point, the research results showed the relationship between technological parameters which are cutting depth, feed rate and the number of grinding slots with the pair interactions, and three interactions between them with the vibration, and identified locally optimal technological and systematic parameters with the smallest vibration in surface grinding on SKD11 steel under heat treatment by intermittent grinding stone made in Vietnam

References

Mustafa Kemal Külekcý: Analysis of process parameters for a surface – grinding process based on the Taguchi method. Mersin University, Tarsus Technical Education Faculty, Department of Mechanical Education, 33140, Tarsus-Mersin,Turkey mkkulekci@gmail.com Prejem rokopisa – received: 2012-06-18; sprejem za objavo – accepted for publication: 2012-08-27

Taranveer Singh, Khushdeep Goyal , Parlad Kumar: To Study the Effect of Process Parameters for Minimum Surface Roughness of Cylindrical Grinded AISI 1045 Steel. Manufacturing Science and Technology 2(3): 56-61, 2014.

E. Daniel Kirby: A parameter design study in a turning operation using the Taguchi method. The Technology Interface/Fall, 2006. Iowa State University.

M. Aravind, Dr. S. Periyasamy. Assistant Professor in Mechanical Engineering Government College of Technology Coimbatore, India: Optimization of Surface Grinding Process Parameters By Taguchi Method And Response Surface Methodology.

Nguyễn Tiến Đông, Nguyễn Thị Phương Giang, Kozo Ishizaki. Ảnh hưởng của số hạt mài đến chất lượng bề mặt khi gia công vật liệu ceramic bằng đá mài kim cương có cấu trúc lục giác. Tạp chí khoa học và công nghệ – Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Tập 52 - số 1A - 2014, trang 188-195.

Nguyễn Tiến Đông, Nguyễn Thị Phương Giang, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Thị Hà, Nguyễn Thị Phương. Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều sâu cắt và lượng chạy dao đến chất lượng bề mặt chi tiết khi mài thép C45 bằng đá mài xẻ rãnh. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 3, Hà nội tháng 4 -2013. TSBN 978-604-67-0061-6, trang 120-126.

Nguyễn Thị phương Giang, Nguyễn Tiến Đông. Chất lượng bề mặt chi tiết khi mài vật liệu thép C45 nhiệt luyện bằng đá mài xẻ rãnh. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 97/2013, trang 66-70.

Phùng Xuân Sơn: Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động đến chất lượng của chi

tiết khi mài phẳng. Luận án Tiến sỹ kỹ thuật. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hà Nội 2011.

Nguyễn Trọng Hùng, Phùng Xuân Sơn: Thiết kế thực nghiệm trong chế tạo máy. Nhà xuất bản Xây dựng. Hà Nội 2016.

Genichi Taguchi: Taguchi methods: design of experiments. Dearborn, MI: ASI Press; Tokyo, Japan: Japanese Standards Association, ©1993.

Nguyen Trong Hung, Nguyen Anh Tu, Ngo Van Chuyen: Research the minimization of surface roughness using the Taguchi method in CNC turning mounting shaft process. Journal of Science & Technology - Hanoi University of Industry, ISSN 1959-3585, N0 36.2016, pp. s(37-40).

Z.C.Li, B. Lin, Y.S.Xu, J.Hu (2002) “Experimantal studies on gringding force and force ratio of the unsteady-state gringding technique”, Jourmal of Material Processing Technology., 129 (2002) 76-80.

Nguyễn Trọng Hùng: Giáo trình hệ thống đo lường trong chế tạo cơ khí. Trường Đại học Cư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Hưng Yên 2013.

Published
2017-04-12
How to Cite
Nguyen Thi Phuong, Nguyen Thi Phuong Giang, & Nguyen Tien Dong. (2017). A RESEARCH ON EFFECS OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON VIBRATION IN SURFACE PROCESSING HIGH LEVEL HARDNESS MATERIALS WITH SEGMENTED GRINDING WHEEL USING TAGUCHI METHOD AND ANOVA. UTEHY Journal of Science and Technology, 13, 14-20. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/209