LIFE SKILLS EDUCATION FOR STUDENTS UNIVERSITY PEDAGOGICAL HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Phan Thi Thanh Canh Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Duyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Thi Thu Thuy Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Ngoc Phuong Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Thi Ngoc Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: life skills, life skills education.

Abstract

This paper presents the research content; research methods and some of the results of research: Perception of students on life skills and the level of need for life skills education; The conception of students about life skills; Expression of the students life skills; Factors affecting life skills education; some measure of education life skills for students pedagogical Hung Yen University of Technology and Education.

References

Nguyễn Thanh Bình (2008), Giáo trình chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội;

Nguyễn Đăng Động (2010), “Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm”, Tập san Thông tin khoa học và công nghệ Trường ĐH PVĐ (2), Quảng Ngãi, tr. 109;

Thanh Hà (2009), “Đưa giáo dục kỹ năng sống vào chính khóa”, http://www.tuoitre.com.vn/, truy cập ngày 09/12/2009;

Vũ Thị Nho (1999), Tâm lý học phát triển, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội;

Nguyễn Quang Uẩn (2009), Chuyên đề Hệ thống cơ sở lý luận cơ bản về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi thủ đô, Đề tài (NCKH cấp Nhà nước) 01X- 06/03- 2009-02), Thành đoàn Hà Nội, Hà Nội.

Published
2017-07-10
How to Cite
Phan Thi Thanh Canh, Nguyen Thi Duyen, Le Thi Thu Thuy, Le Ngoc Phuong, & Hoang Thi Ngoc. (2017). LIFE SKILLS EDUCATION FOR STUDENTS UNIVERSITY PEDAGOGICAL HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 14, 142-146. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/204