THE PENETRATION INTO LIFE OF INDIAN BUDDHIST

  • Nguyen Thi Toan Hung Yen University of Technology and Education
  • Bui Van Ha Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: penetration into life, Indian Buddhism, Asoka.

Abstract

The present penetration into life is a general trend in development of modern religions and is particularly prominent in Buddhism - a ‘spiritual exit’ religion that is however intrinsically included penetration into life. The Buddha shows us the path to enlightenment and liberation which are the individual’s effort to study the dharma and the law to open up the mind, to eliminate the ignorance and suffering. Asoka is a typical example of penetration into life. He won himself, transformed the ignorance into the enlightenment and applied the Buddha’s teachings to the building, unification of a vast Indian nation, and strongly developed the Buddhism in and outside of India

References

Thích Minh Châu (dịch) (2002), Kinh Pháp cú, NXB Tôn giáo, Hà Nội.

Đỗ Quang Hưng (2006), Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, Tạp chí Khoa học xã hội (số 9), tr. 58-66.

Đới Thần Kinh (2007), Thế tục hóa và thần thánh hóa, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo (số 4), tr. 11-17.

Quảng Mẫn (2009), Asoka huyền thoại và sự thật, http://hoalinhthoai.com.

P.V.Bavat (chủ biên) (2002), 2500 năm Phật giáo, Nguyễn Đức Tư, Nguyễn Hữu Song (dịch), NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội.

Hoàng Thị Thơ (2007), Vài suy ngẫm về khoan dung tôn giáo trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo (số 12), tr. 11-19.

Published
2017-07-10
How to Cite
Nguyen Thi Toan, & Bui Van Ha. (2017). THE PENETRATION INTO LIFE OF INDIAN BUDDHIST. UTEHY Journal of Science and Technology, 14, 138-141. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/203