KHOAI CHAU DISTRICT - HUNG YEN PROVINCE PEOPLE CONTRIBUTION IN THE RESISTANCE AGAINST FRENCH COLOMIAL INVASION (1946 – 1954)

  • Nguyen Thi Ngan Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Khoái Châu district; Resistance against the French colonialists

Abstract

With the leadersship of the Party in the resistance against French colonial invasion. Khoai Chau people carried out the call of President Ho Chi Minh “would sacrifice all, but definitely don’t loss our country, definitely don’t be slave” determined to stand up, they armed by themselve and took part in the national defense, guerrilla militia actively participated in the resistance. During the 9 – year resistance, Khoai Chau district had beeb confronted by French colonial rule for 7 years, in the extremly difficult and hardship challenge, the Party and people much of the wealth. Moreover, Khoai Chau district people also fulfilled the role of the rear in place, combned with the battlefield in the province, contributed liberatin the motherland.

References

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (2009), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tập I, 1930 – 1954, Nxb Chính trị – Hành chính.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Giang, (1996), Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Giang, Xí nghiệp in Trẻ Hà Nội.

Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Đảng ủy quân sự tỉnh (2012), Lực lượng vũ trang Hưng Yên 65 năm xây dựng và trưởng thành, Lưu hành nội bộ.

Đảng ủy – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên (2002), Hưng Yên lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975), NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.

Hội Khoa học lịch sử thành phố Hải Phòng, Ban liên lạc đồng đội tỉnh Hải Dương - Hưng Yên (2003), Đường 5 anh dũng - quật khởi, Hồi ký của các nhân chứng lịch sử, NXB Hải Phòng.

Published
2017-07-10
How to Cite
Nguyen Thi Ngan. (2017). KHOAI CHAU DISTRICT - HUNG YEN PROVINCE PEOPLE CONTRIBUTION IN THE RESISTANCE AGAINST FRENCH COLOMIAL INVASION (1946 – 1954). UTEHY Journal of Science and Technology, 14, 121-124. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/199