NON-CORE ECONOMY DEVELOPMENT IN HANDICRAFT VILLAGES IN THE RED RIVER DELTA

  • Nguyen Quoc Phong Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Minh Ngoc Hung Yen University of Technology and Education
  • Vu Thi Huyen Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: informal economy, craft village economy.

Abstract

Currently in the craft villages in Vietnam, especially in the Red River Delta, there are two entities, the formal economy and the informal economy. The informal economy is facing difficulties in accessing to markets, science and technology, and industrial production processes. Their production process is confined in their own villages. To assess the contribution of the informal economy in craft villages and overcome the constraints of the production organization in the process of economic integration. The author focuses on clarifying some theories as well as the realities of the informal economy in handicraft villages in the Red River Delta, and proposing solutions for the development of the non-core economy in the future.

References

. Tổng cục thống kê, (2012), Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2011, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, Việt Nam, trang 165 -168.

. Thông tư 116/2006/TT - BNN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn {Trực tuyến} Đọc từ http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=18855 (đọc ngày 10 tháng 07 năm 2016).

. Báo cáo sơ bộ kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, NXB Thống kê 2016, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=18282, (đọc ngày 25 tháng 05 năm 2017).

. Đỗ Hoài Nam, (2013), Hội thảo kinh tế phi chính thức tại các nước đang phát triển, NXB Tri thức.

. http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=16603 (đọc ngày 08 tháng 07 năm 2016).

Published
2017-07-10
How to Cite
Nguyen Quoc Phong, Nguyen Thi Minh Ngoc, & Vu Thi Huyen. (2017). NON-CORE ECONOMY DEVELOPMENT IN HANDICRAFT VILLAGES IN THE RED RIVER DELTA. UTEHY Journal of Science and Technology, 14, 101-106. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/195