CLASSIFICATION OF THE STUDENT’S QUALITY IN THE QUANG-NINH BUILDING VOCATIONAL COLLEGE USING MACHINE LEARNING

  • Nguyen Quang Hoan Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Thanh Lan Quang Ninh Construction Vocational College
  • Hoang Phu Quang Lang Son Vocational College
  • Dao Minh Tuan Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Machine Learning, Classification, Decision Tree, ID3Algorithm, BayesAlgorithm

Abstract

Data classification is one of the major research areas of Data Mining. This paper is going to analyze, evaluate and compare two typical algorithms in data classifiers: ID3 and Bayes algorithms. Next, the article applies these algorithms for classifying the student’s quality in the Quang-Ninh building vocational college using Weka software. This is a application in order to help for evaluating the quality of teaching and learning in the vocational college today.

References

Trần Cao Đệ, Phạm Nguyên Khang (2012), Phân loại văn bản với máy học Vector hỗ trợ và cây quyết định, Tạp chí Khoa học 2012:21a 52-63, Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Quang Hoan (2007), Nhập môn trí tuệ nhân tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Nguyễn Dương Hùng (2000), Hạn chế rủi ro tín dụng dựa trên thuật toán phân lớp, Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý – Học viện Ngân hàng.

Đỗ Thanh Nghị (2008), Phương pháp K láng giềng - K Nearest Neighbors, Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Cần Thơ.

Đỗ Thanh Nghị (2008), Phương pháp học Bayes - Bayesian Classification, Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Cần Thơ.

Võ Văn Tài (2012), Phân loại bằng phương pháp Bayes từ số liệu rời rạc, Tạp chí Khoa học 2012:23b 69-78, Đại học Cần Thơ.

Andrew Colin (1996), Building Decision Trees with the ID3 Algorithm, Dr. Dobbs Journal.

ShwetaKharya, SunitaSoni (2016), Weighted Naive Bayes Classifier: A Predictive Model for Breast Cancer Detection, International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 133 – No.9, January 2016, Bhilai Institute of Technology, Durg C.G. India.

Megha Gupta, Naveen Aggarwal (2010), Classification Techniques Analysis, UIET Punjab University Chandigarh INDIA -160014.

Deepa S. Deulkar, R. R. Deshmukh (2016), Data Mining Classification, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Vol-2, Issue-4, 2016 ISSN: 2454-1362, H.V.P.M. COET, Amaravati, India.

Published
2017-07-10
How to Cite
Nguyen Quang Hoan, Nguyen Thi Thanh Lan, Hoang Phu Quang, & Dao Minh Tuan. (2017). CLASSIFICATION OF THE STUDENT’S QUALITY IN THE QUANG-NINH BUILDING VOCATIONAL COLLEGE USING MACHINE LEARNING. UTEHY Journal of Science and Technology, 14, 75-80. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/191