RESEARCH AND APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN RECEPTION AND MANAGEMENT OF AUTOMATIC ENVIRONMENTAL DATA

  • Pham Quang Hieu Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Văn Vinh Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Data Centric Model,, Environmental Monitoring, Data Processing Facility

Abstract

This paper is based on a centralized data model. Databases and applications will be installed, deployed at the server system and integrated, displayed on the Web. From then on, it will serve the management and the operation of the system, the monitoring of online environmental monitoring data in order to enhance the management capacity and form of exploitation and the sharing of environmental monitoring data. It is an effective tool for the management and operation of the central/local administration by applying new technologies to the environmental protection in Vietnam. To meet the demand of basic survey information in service of state management of environmental protection and in service for the forecast, warning, prevention and mitigation of environmental incident and response to gas changes climate.

References

Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, “Luật Bảo vệ Môi trường,” số 55/2014/QH13, ngày 23/6/2014.

Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, “Luật Đo lường”, số 04/2011/QH13, ngày 11/11/2011.

Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, “Luật Công nghệ thông tin,” số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006.

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22/10/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc môi trường.

Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ TN&MT quy định về quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường.

Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Quyết định số 1740/QĐ-TCMT của Tổng cục Trưởng Tổng cục Môi trường về Quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường của các trạm quan trắc môi trường quốc gia.

Thông tư Quy định về hoạt động quan trắc môi trường (Dự thảo).

Published
2017-07-10
How to Cite
Pham Quang Hieu, & Nguyen Văn Vinh. (2017). RESEARCH AND APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN RECEPTION AND MANAGEMENT OF AUTOMATIC ENVIRONMENTAL DATA. UTEHY Journal of Science and Technology, 14, 62-67. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/188