ANALYSIS AND PROPOSITION FOR THE STRATEGY TO IMPROVE THE VOLTAGE IN THE POWER GRID IN TU KY DISTRICT, HAI DUONG PROVINCE

  • Nguyen Viet Ngu Hung Yen University of Technology and Education
  • Tran Thi Thuy Hung Yen University of Technology and Education; Hai Duong University
Keywords: The voltage in the power grid, CAPO, PSS/ADEPT 5.0

Abstract

This article presents one strategy to improve the voltage in the power grid in Tu Ky, Hai Duong. The writer has used software PSS/ADEPT 5.0 to analyze the economic and technical critndicators, technical criteria to set power compensation. Thanks for this, the power grid in Tu Ky district, Hai Duong province will be improved.

References

Nguyễn Văn Đạm (2009), “Mạng lưới điện”, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Trần Quang Khánh (2000), “Quy hoạch điện nông thôn”, NXB Nông nghiệp.

Trần Đình Long (2000), “Bảo vệ các hệ thống điện”, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

Nguyễn Hữu Phúc, (2007), “Áp dụng PSS/ADEPT 5.0 trong lưới điện phân phối”, Đại học Điện lực, trang 166-198.

Trần Vinh Tịnh, Trương Văn Chương (2008), “Bù tối ưu công suất phản kháng lưới phân phối”, Tạp chí khoa học và công nghệ số 2, trang 25.

Published
2017-07-10
How to Cite
Nguyen Viet Ngu, & Tran Thi Thuy. (2017). ANALYSIS AND PROPOSITION FOR THE STRATEGY TO IMPROVE THE VOLTAGE IN THE POWER GRID IN TU KY DISTRICT, HAI DUONG PROVINCE. UTEHY Journal of Science and Technology, 14, 59-55. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/186