REMOTE – CONTROL DEVICES BY SMART PHONE BASED ON BLUETOOTH WAVE

  • Ly Van Dat Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Van Vinh Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Nhung Hung Yen University of Technology and Education
  • Pham Thi Ngoc Anh Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Huyen Linh Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Thi Hang Hung Yen University of Technology and Education
  • Dao Van Da Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: remote control, Car model, Android, Bluetooth

Abstract

Remote – control devices by smart phone is new research which is cared and developed by Vietnamese and foreign researchers. Specially, wireless technology developing is integrated in Smart phone as Bluetooth, wifi. This paper presents a design using a smart phone to control car model through Bluetooth wave based on Android system. Result of the search is a basic theory for designing and controlling road tracking and explorer vehicles in security army applycations

References

Sriskanthan N., Tan F., Karande A., Bluetooth based Home Automation System, Microprocessors and Microsystems, vol. 26 (2002), pp. 281-289.

Thân Ngọc Hoàn, Dương Văn Tuyển, Nguyễn Tiến Ban, Điều khiển từ xa các thiết bị điện qua tin nhắn điện thoại, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, vol. 21 (2010), pp. 7-13.

Vini Madan, S.R.N Reddy, GSM-Bluetooth based Remote Monitoring and Control System with Automatic Light Controller, International Journal of Computer Applications, vol. 46 (2012), pp. 20-28.

Hoàng Minh Thuận, Điều khiển thiết bị bằng điện thoại Android qua sóng Bluetooth, Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học khoa Điện – Điện tử giai đoạn 2011-2015, Đại học Duy Tân, (2015).

Lê Hùng Linh, Dương Chính Cương, Ngô Hữu Huy, Mô hình robot điều khiển từ xa bằng máy tính thông qua sóng Radio, Tạp chí khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, vol. 71 (2011), pp. 71-77.

Published
2017-07-10
How to Cite
Ly Van Dat, Nguyen Van Vinh, Nguyen Thi Nhung, Pham Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Huyen Linh, Hoang Thi Hang, & Dao Van Da. (2017). REMOTE – CONTROL DEVICES BY SMART PHONE BASED ON BLUETOOTH WAVE. UTEHY Journal of Science and Technology, 14, 36-41. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/184