PROFESSIONAL ETHICS EDUCATION FOR STUDENTS PEDAGOGICAL TECHNIQUES OF HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Doan Thanh Hoa Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Thi Thu Thuy Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Thi Ngoc Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Professional ethics, moral education, ethics, occupation, Hung Yen

Abstract

The article clarifies the nature of professional ethics, teacher education ethics for students. Conducting a study on the state of moral education of teachers for students at Hung Yen University of Technology and Education to detect shortcomings and causes. From there, we propose 7 measures of moral education for teachers.

References

Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), (2006), Lý luận giáo dục học Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào Tạo (1996), Định hướng giáo dục giá trị đạo đức trong các trường đại học, Kỷ yếu Hội thảo, Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quy định về đạo đức nhà giáo. Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ – BGDĐT (ngày 16 tháng 04 năm 2008).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), “Nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học”. Báo giáo dục và Thời đại, tr.6-7.

Ngô Văn Hà (2007), “Quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy giáo”, Tạp chí Giáo dục, (số 177), tra.1-5, 36.

Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Hà Thị Đức (2008), Lý luận dạy học đại học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Trần Hậu Kiêm, Đoàn Đức Hiếu (2004), Hệ thống phạm trù đạo đức và giáo dục đạo đức cho sinh viên, NXB CTQG, Hà Nội 2004.

Nguyễn Văn Lê (2009), Học sinh, sinh viên với văn hóa đạo đức trong ứng xử xã hội, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Phan Ngọc Liên (2007), “Đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm theo định hướng giáo dục vì phát triển bền vững”, Tạp chí Giáo dục, số 165 (kỳ 2 – 6/2007), tr.5-6.

Published
2017-10-11
How to Cite
Doan Thanh Hoa, Le Thi Thu Thuy, & Hoang Thi Ngoc. (2017). PROFESSIONAL ETHICS EDUCATION FOR STUDENTS PEDAGOGICAL TECHNIQUES OF HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 15, 137-142. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/178