RECOGNIZING THE VALUE OF MENTAL HEALTH STUDENTS HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Hoang Thi Ngoc Hung Yen University of Technology and Education
  • Doan Thanh Hoa Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Ngoc Phuong Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Thi Thu Thuy Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: value perception, occupation, career orientation, Hung Yen.

Abstract

This paper presents the research content, research methodology and some research results: Awareness of vocational values and occupational requirements; Causes affect students’ perceptions of professional values; Assessing the common values of the trades that will help students to see the value of the training industry, creating excitement with the process of training. A number of measures to raise awareness for students of Faculty of Mechanical Engineering, Hung Yen University of Technology on the value of occupation.

References

Nguyễn Thị Nhân Ái (2009), Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh phổ thông trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí giáo dục (số đặc biệt tháng 3).

Phạm Thị Đức (2000), Xác định mức độ tác động của một số giá trị đối với hoạt động ở học sinh trung học phổ thông, Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ, Trung tâm nghiên cứu Tâm lý học – Sinh lý học lứa tuổi.

Nguyễn Thị Thanh Hồng (2009), Thực trạng xu hướng chọn nghề của học sinh một số trường THPT hiện nay, Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 3.

Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), Hoạt động hướng nghiệp và giảng dạy kỹ thuật trong Trường THPT, NXB Giáo dục.

Tugarinov V.P (1986), Lý luận giá trị trong chủ nghĩa Mác, Lêningrat.

Published
2017-10-11
How to Cite
Hoang Thi Ngoc, Doan Thanh Hoa, Le Ngoc Phuong, & Le Thi Thu Thuy. (2017). RECOGNIZING THE VALUE OF MENTAL HEALTH STUDENTS HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 15, 132-136. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/177