LEARNING MOTIVATORS OF STUDENTS HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Le Thi Thu Thuy Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Duyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Doan Thanh Hoa Hung Yen University of Technology and Education
  • Doan Thi Ha Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Motivation, Learning motivators

Abstract

This paper presents the research content; research methods and some of the results of research: Student perceptions of the necessity of the learning process; Emotional - emotional feelings of students in learning; Expressing motivation to learn through action; Motivation to enter the Hung Yen university of technology and education; Factors influencing learning motivation of students Hung Yen university of technology and education; Educational motivational learning tool for students Hung Yen university of technology and education.

References

Ngô Minh Duy (2011), Động cơ chọn nghề của học sinh lớp 12 tại một số trường ở Tp.HCM, Luận văn Tâm lý học, Tp.HCM.

Nguyễn Trần Hương Giang, Những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của học sinh THPT Marie Curie, Quận 3, thành phố HCM, 2008.

Phạm Minh Hạc, (2001), Tâm lý học, NXB giáo dục Hà Nội.

Phan Trọng Ngọ (chủ biên) (2003), Các lí thuyết phát triển tâm lí người, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Dương Thị Kim Oanh, Một số hướng tiếp cận trong nghiên cứu động cơ học tập, Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, số 48, 2013.

A. Xmiecnov (Chủ biên), A. N. Leonchiep, X. L. Rubinxtein, B. M. Chieplop (1975), Tâm lí học, tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội, (bản dịch của Phạm Công Đồng, Thế Trường).

Published
2017-10-11
How to Cite
Le Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Duyen, Doan Thanh Hoa, & Doan Thi Ha. (2017). LEARNING MOTIVATORS OF STUDENTS HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 15, 126-131. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/176