ADAPTATION TO STUDY ACTIVITIES IN CREDIT SYSTEM BY STUDENTS OF HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Le Ngoc Phuong Hung Yen University of Technology and Education
  • Tran Mai Duyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Thi Ngoc Hung Yen University of Technology and Education
  • Tran Thi Phi Hang Vietnam Youth Academy
Keywords: adaptation, study activities, study credit system

Abstract

According to guidelines of the Ministry of Education and training, Hung Yen University of Technology and Education is undergoing its renovation process that changes from annual study unit-based system into credit one. The study credit system possesses preeminence in training students, however, the arising issue is that students have to adapt to their study activities in credit system in order to meet the system’s requirements as well as certificate, diploma criteria. In this writing, the author will focus on doing survey of the actual adaptation to study activities in credit system by students of Hung Yen University of Technology and Education and proposing measures to improve students’ best efficiency in study credit system.

References

Vũ Dũng (2000), Từ điển tâm lý học, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, trang 318-319.

Đặng Xuân Hải (2006), Đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Việt Nam: đặc điểm và điều kiện triển khai, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 13.

Lê Ngọc Lan (2002), Sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên, Tạp chí tâm lý học số 3 tháng 3.

Đặng Thị Lan (2009), Mức độ thích ứng với hoạt động một số môn học chung và môn đọc hiểu tiếng nước ngoài của sinh viên Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội, Luận án tiến sỹ Tâm lý học.

Wim Beyers/ Luc Goossens (2003), Psychological Separation and Adjustment to University: Moderating Effects of Gender, Age, and Perceived Parenting Style, Journal of Adolescent Research, Vol. 18 No.4, July.

Xinyin Chen/ Bo - Shu Li (2000), Depressed Mood in Chinese Children: Development Significance for Social and School Adjustment - International Journal of Behavioral Development, Vol. 24, No. 4, p.472 - 479.

Yao - Ming Wu (2000), The Relationship between Teacher’s Classroom Management and Elementary School Student’s Life Adjustment - Educational Research and Information, Vol.8, No.3, p.114 - 144.

Published
2017-10-11
How to Cite
Le Ngoc Phuong, Tran Mai Duyen, Hoang Thi Ngoc, & Tran Thi Phi Hang. (2017). ADAPTATION TO STUDY ACTIVITIES IN CREDIT SYSTEM BY STUDENTS OF HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 15, 121-125. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/175