APPLYING THE VIEWPOINT OF INTERACTIVE PEDAGOGY INTO TEACHING THE OCCUPATIONAL PSYCHOLOGY SUBJECT FOR STUDENTS AT HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Tran Mai Duyen Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Lieu Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Ngoc Phuong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: interactive pedagogy; occupational psychology

Abstract

This paper describes the nature of “viewpoints of interactive pedagogy” and its implications for a teaching process. Simultaneously, the authors suggest solutions to realize the viewpoints on the basis of evaluating the shortcomings and limitations in the practice of teaching occupational psychology while teaching students at Hung Yen University of Technical Education. Therefore, these viewpoints are aimed at improving the quality and effectiveness to teach subjects of technical teachers’ curriculum at the university

References

Bộ giáo dục và Đào tạo (2013), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 (2011).

Nguyễn Thị Thanh Hằng (2010), Tổ chức dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác trong nhà trường tiểu học, Luận án Tiến sĩ, Hà Hội.

Nguyễn Thị Bích Hạnh (2006), Biện pháp hoàn thiện kĩ năng tự học cho SV ĐHSP theo quan điểm sư phạm tương tác, Luận án Tiến sĩ, Hà Nội

Vũ Lệ Hoa (2008), Biện pháp vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn giáo dục học ở các trường đại học sư phạm, Luận án Tiến sĩ, Hà Nội.

Phó Đức Hoà, Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Phó Đức Hoà (2011), Dạy học tích cực và cách tiếp cận trong dạy học tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Phó Đức Hoà, Ngô Quang Sơn (2011), Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường sư phạm tương tác, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Lê Văn Hồng (chủ biên), Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (2001), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặng Thành Hưng (2002), Dạy học hiện đại - Lí luận, biện pháp, kĩ thuật, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Đặng Thành Hưng (2005), Tương tác thầy - trò trên lớp học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Nguyễn Văn Lê (1998), Nghề thầy giáo, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Jean - Marc Denommé & Madeleine Roy (2000), Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, NXB Thanh niên, Hà Nội.

Wilbert J. Mckeachie (2002), Những thủ thuật dạy học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Phan Trọng Ngọ (Chủ biên) - Nguyễn Đức Hưởng (2003), Các lí thuyết phát triển tâm lí người, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

Hoàng Phê (chủ biên) (1997), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

Khoa Sư phạm (2006), Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề “Sư phạm tương tác”, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

Khoa Sư phạm Kĩ thuật (2015), Đề cương bài giảng Tâm lí học Nghề nghiệp, Đại học SPKT Hưng Yên;

Phạm Quang Tiệp (2013), Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học, Luận án Tiến sĩ, Hà Nội.

Published
2017-10-11
How to Cite
Tran Mai Duyen, Nguyen Thi Lieu, & Le Ngoc Phuong. (2017). APPLYING THE VIEWPOINT OF INTERACTIVE PEDAGOGY INTO TEACHING THE OCCUPATIONAL PSYCHOLOGY SUBJECT FOR STUDENTS AT HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 15, 116-120. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/174