INTEGRATION PROCESS OF VIETNAM THROUGH PERIODS AND EMERGING ISSUES

  • Phan Thi Hue Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: intergration, international integration, international economic integration

Abstract

Nowaday, open and integration is necessary demand of nations to exist and develop, depending on the different society - economy conditions, it has a different application. In Vietnam need integration has very early, but this term only was used in the documents of the eighth national party (1996), since the integration process of our country increasingly deepened and has achieved much success, but besides the opportunities that the integration process brings, it also poses many challenges for the actors involved, so the research, find effective solutions to successful integration is necessary.

References

Chương Thâu, Phan Bội Châu – nhà yêu nước, nhà văn hóa lớn, NXB Nghệ An, Trung tâm ngoại ngữ Đông Tây, 2005, tr. 46.

Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t4, tr. 80, tr. 470.

Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2002, t8, tr. 5.

Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008, tr. 27, 342, 483, 651.

Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1991, tr. 119.

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, website: www.cpv.org, truy cập ngày 13/5/2012.14.

Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr. 155.

Ngô Tuấn Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Tác động của các Hiệp định thương mại tới doanh nghiệp Việt Nam, http://tapchitaichinh.vn/, 2015.

See more at: mot-nghien-cuu-ve-van-de-sach-phong-quan-he-bang-giao-dai-viet-trung-hoa/ http://nghiencuuquocte.org/.

Thông tấn xã Việt Nam: Việt Nam đứng gần chót bảng xếp hạng Chất lượng nhân lực châu Á 29/12/2015.

Published
2018-04-11
How to Cite
Phan Thi Hue. (2018). INTEGRATION PROCESS OF VIETNAM THROUGH PERIODS AND EMERGING ISSUES. UTEHY Journal of Science and Technology, 17, 100-106. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/136