IMPLEMENTATION OF LABOUR CONTRACT IN INDUSTRIAL ZONES IN HUNG YEN PROVINCE

  • Le Thi Nga Hung Yen University of Technology and Education
  • Luong Thi Hai Yen Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Thi Hong Dao Hung Yen University of Technology and Education
  • vu Thi Huyen Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Labour Code, contract, Hung Yen province

Abstract

Labor Code of Viet Nam 2012 is issued with many amendments. The current provisions of the law on labor contracts have basically adjusted labor market movements, ensuring the flexibility, freedom and voluntary in the labor force. However, the legal provisions on labor contract in the Labor Code of Viet Nam 2012 have not resolved all the existing problems of the law on labor contractThis paper presents the labor contracts and the practical application of labor contract law in enterprises in the industrial zone in Hung Yen province, thereby providing complete legal solutions to improve the effectiveness of implementation of law labourr contract in Industrial zones in Hung Yen province.

References

Ban quản lý KCN tỉnh Hưng Yên, Báo cáo quá trình hình thành và phát triển các KCN tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên, 2016.

Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Luật Lao động Việt Nam, Hà Nội, 2013

BLLĐ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007) – Văn bản hợp nhất BLLĐ qua các lần sửa đổi, bổ sung, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.

Nguyễn Hữu Chí, Hợp đồng lao động trong cơ chế thị trường ở Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Luật học, Trường đại học Luật Hà Nội, 2002, tr. 121.

Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật Lao động Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr. 224.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, Báo cáo về tình hình phát triển KCN tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên, Hưng Yên, 2016, tr. 4.

Published
2018-04-11
How to Cite
Le Thi Nga, Luong Thi Hai Yen, Hoang Thi Hong Dao, & vu Thi Huyen. (2018). IMPLEMENTATION OF LABOUR CONTRACT IN INDUSTRIAL ZONES IN HUNG YEN PROVINCE. UTEHY Journal of Science and Technology, 17, 93-99. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/135