ASK MODEL APPLICATIONS IN ASSESSING ADMINISTRATORS’ CAPACITY MANAGEMENT IN HUNG YEN TEXTILE AND GARMENT ENTERPRISES

  • Nguyen Quoc Phong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: management capacity, Intermediate management

Abstract

Intermediate management system plays an important role in the development of textile and garment industry. It is this workforce who could take advantage of the trade agreements like CPTPP, EVFTA,… and the development of the 4.0 revolution. The current Intermediate managers in garment enterprises are both inadequate and weak. In order to improve the management capacity of the mid-level managers on the basis of the ASK model, the author carries out an analysis of the managerial capacity of the Intermediate management in the enterprise based on the analysis of the managerial capacity of the intermediate directors in Hung Yen garment and textile enterprises. Finding of strengths and weaknesses are concluded then. Thereby, the solutions are proposed to improve the management capacity of these managers in Hung Yen in the coming time

References

Quyết định 3218/QĐ-BCT ban hành ngày 11/04/2014 của Bộ công thương về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Lê Thế Giới, Giáo trình Quản trị học, NXB tài chính, 2013.

Trần Kiều Trang, Phát triển năng lực quản lý của đội ngũ chủ doanh nghiệp nhỏ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - nghiên cứu điển hình trên khu vực Hà Nội, Luận án Trường ĐH thương mại, 2012, tr. 30-37.

Niên giám thống kê Hưng Yên, NXB Thống kê, các năm 2012, 2016.

Published
2018-04-11
How to Cite
Nguyen Quoc Phong. (2018). ASK MODEL APPLICATIONS IN ASSESSING ADMINISTRATORS’ CAPACITY MANAGEMENT IN HUNG YEN TEXTILE AND GARMENT ENTERPRISES. UTEHY Journal of Science and Technology, 17, 87-92. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/134