A GENERAL DIGITAL SIGNATURE SCHEME

  • Nguyen Huu Mong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Scheme, digital signature, RSA, large prime numbers, Euler function, public key, secret key

Abstract

This paper presented a general scheme of digital signature. The generality of scheme is customization features of several integer functions. From the general scheme by customization features of several integer functions we can gain different practical diagrams. We also emphasize the mathematical aspects of the proposed algorithms. The correctness of the scheme is the authenticity of the received text as well as its
integrity

References

R. L. Rivest, A. Shamir, and L. M. Adleman, A Method for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystems. Commun. of the ACM, Vol. 21, No. 2, 1978, pp. 120-126.

Hoàng Thị Mai, Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Hữu Mộng, “Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số”. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VIII-Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR 2015), tháng 8/2015, pp. 376-386

Hoàng Thị Mai, Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Hữu Mộng, “Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số”. Tạp chí Nghiên cứu KHKT&CNQS, ISSN 1859-1043, No. 39, 2015, pp. 75-81.

Hoàng Thị Mai, Lưu Hồng Dũng, “Một dạng lược đồ chữ ký xây dựng trên bài toán phân tích số và bài toán khai căn”. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện KTQS, ISSN 1859-0209, No. 172, 2015, pp. 32-41

Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Hiếu Minh, A flexible Multisignature Scheme Using GOST R34.10- 94. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), 2010, số 134 (06-2010), tr. 45 – 53.

Luu Hong Dung, Nguyen Hieu Minh, New Digital Multisignature Scheme with Distinguished Signing Responsibilities. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, January 30, 2010, Vol.10, No.1, pp. 51-57.

Lưu Hồng Dũng, Trần Trung Dũng, Xây dựng lược đồ đa chữ ký số tuần tự. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), 2011, số 141 (06-2011), tr. 5-13.

Lưu Hồng Dũng, Phát triển lược đồ đa chữ ký số trên cơ sở bài toán logarit rời rạc. Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và TT, tập V-1, 2011, số 5(25) (06-2011), tr. 60 – 66.

Lưu Hồng Dũng, Một thiết kế mới cho các lược đồ chữ ký số. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), 2011, số 142 (08-2011), tr. 29-38.

Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nghiên cứu xây dựng mô hình tổng quát cho các lược đồ CKS phân biệt trách nhiệm. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật (Học viện KTQS), 2012, số 146 (02-2012), tr. 124 – 136.

Bùi Việt Hồng, Xây dựng thuật toán xác thực bản tin bằng chữ kí số theo hệ ký RSA -PSS. Tạp chí Nghiên cứu KHKT&CNQ, số 19, 6-2007.

Lều Đức Tân, Hoàng Văn Thức, Một thuật toán sinh cặp số nguyên tố RSA mạnh p, q thoả mãn điều kiện IP-QI có ước nguyên tố lớn. Tạp chí Nghiên cứu KHKT&CNQ, 2007, số 20, 9-2007.

Nguyễn Ngọc Cương, Phạm Văn Tuấn, Trần Duy Hưng, Một cách chọn tham số e, d cho hệ mật RSA. Tạp chí NC KHKT&CNQ, 2010, số 8, 08-2010.

Hoàng Văn Thức, Thuật toán sinh tham số RSA an toàn. Tạp chí NC KHKT&CNQ, 2010, số 5, 02-2010.

Vũ Huy Hoàng, Hồ Thuần, Một phương pháp đơn giản xây dựng hệ RSA an toàn với số mũ giải mã lớn. Tạp chí NC KHKT&CNQ, 2011, số 11, 02- 2011.

Phạm Văn Tuấn, Các tấn công thám mã lên hệ mật RSA. Tạp chí NC KHKT&CNQ, 2013, Số Đặc san ATTT 13, 05-2013.

Hoàng Văn Thức, Bạch Nhật Hồng, Một tiêu chuẩn mới cho số mũ công khai của hệ các tiêu chuản tham số mới. Tạp chí NC KHKT&CNQ, 2009, số 4, 08-2009.

R. Kenneth, Elementary Number Theory and its Applications. AT & T Bell Laboratories, 4th Edition, ISBN:0-201-87073-8, 2000.

Published
2018-04-11
How to Cite
Nguyen Huu Mong. (2018). A GENERAL DIGITAL SIGNATURE SCHEME. UTEHY Journal of Science and Technology, 17, 74-79. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/132