EXPERIMENTAL MODELS CONSTRUCTION FOR DISTRIBUTION SYSTEM AND APPLIED MATERIALS CONTROL ALGORITHM FORECAST

  • Bui Van Dan Hung Yen University of Technology and Education
  • Giang Hong Bac Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Generalized Predictive Control (GPC), Model Preditive Control (MPC), Multiple, Non-linear model

Abstract

This paper presents the experimental design step for materials distribution system. The goal of the experimental design is to verify the correctness of the construction of the model prodictive controller for nano-materials distribution system. Results showed that experimental and simulation results are similar. Thereby proved that model predictive controller proposed works stable with high accuracy of position for nano-materials distribution system. This overcomes the disadvantages of PID algorithms. This control algorithm can also be extended to other nonlinear systems.

References

B. V. Dan, Bui Trung Thanh, Non-linear Model for Nanomaterial Delivery System. The 2nd KICS Korea-Vietnam International Workshop on Information and Communications, 2014, pp. 57 – 61.

Bui Van Dan, Bui Trung Thanh, Do Anh Tuan, Nguyen Quoc Cuong, Non-linear Model and Design Of PID Controller For Nano. Material Delivery System. Applying High Technology to Practical - FEE2015, at Thai Nguyen University of Technology, 2015, 07/137, pp. 161 – 166.

Bui Van Dan, Bui Trung Thanh, Do Anh Tuan, Nguyen Quoc. - Output Feedback Model Predictive Control for Nano-material Distribution System. Journal of Science and Technology, 2016, 113, pp. 35–40.

Nguyễn Doãn Phước. Lý thuyết điều khiển tuyến tính, NXB khoa học & Kỹ thuật, 2005.

Nguyễn Doãn Phước. Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến, NXB Bách Khoa –Hà Nội, 2012.

Nguyễn Mạnh Giang. Cấu trúc – Lập trình – Ghép nối và ứng dụng vi điều khiển, NXB Giáo dục, 2004.

Nguyễn Quốc Trung. Xử lý tín hiệu và lọc số, NXB Khoa Học & Kỹ Thuật, 2006.

Nguyễn Phùng Quang. MATLAB & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2005.

Trịnh Chất, Lê Văn Uyển. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí, NXB Giáo dục, 2007.

Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt. Sổ tay Công nghệ chế tạo máy, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2005.

Published
2018-04-11
How to Cite
Bui Van Dan, & Giang Hong Bac. (2018). EXPERIMENTAL MODELS CONSTRUCTION FOR DISTRIBUTION SYSTEM AND APPLIED MATERIALS CONTROL ALGORITHM FORECAST. UTEHY Journal of Science and Technology, 17, 57-61. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/129