RESEARCH RESULTS ON CALCULATION AND DESIGN OF PEANUTS SORTING MACHINE FOR INDUSTRIAL SCALE PEANUT SEEDS PROCESSING LINE

  • Nguyen Van Tien Research institute to design and manufacture agricultural machines - Ministry of Industry and Trade
  • Nguyen Dinh Tung Research institute to design and manufacture agricultural machines - Ministry of Industry and Trade
  • Do Chi Dung Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Sorting machine design, Peanut sorting machine/equipment, peanut seeds

Abstract

In this paper, we study about a result computational design of peanuts sorting machine for industrial scale peanut processing. The results computational design indicate that the structure and operation principle and some main parameters was found as follows: double layer of screen; the hole sieve in the higher layer ϕ1 = 13mm; the hole sieve in the lower layer ϕ2 = 5mm; the working width B = 1090mm; the working length L = 1830mm; the shaking amplitude e =  16mm; the shaking frequency n = 375 rpm; the power capacity of a screen N1 = 3kW; the productivity Q = 1,2 ton/h; the air flow ratio fan Q’ = 2500m3/h; pressure is about h = 60-80mmH2O; the power capacity of fan N2 = 2,2kW.

References

http://www.vietrade.gov.vn/tin-tuc/tinh-hinh-san-xuat-va-xuat-nhap-khau-mot-so-nong-sancua-viet-nam-quy-2-nam-2017-phan-1

Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Đình Tùng và cộng sự, Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo máy sàng làm sạch và phân loại lạc giống năng suất 1-1,2 tấn/h trong dây chuyền sấy lạc giống quy mô công nghiệp. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệp, 2017, tr. 26-62.

Nguyễn Đình Tùng, Nghiên cứu sấy lạc trong máy sấy dòng cắt nhau. Tạp chí Công nghiệp nông thôn, 2015, số 20, tr. 8-13.

Tôn Thất Minh. Máy và thiết bị chế biến lương thực, NXB Bách khoa, Hà Nội, 2010, tr. 26-61.

Ьутаков С. Е, Возgухопровозы и вемтиляторы. Машгиз, 1958, cтp. 430-434.

Глазков Н.Г, зерноочистительные масиины. Машгиз, 1950, cтp. 486-493.

Nguyễn Văn May. Bơm, quạt, máy nén. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1997, tr. 106-126.

Mathias Stiess, Mechanische Verfahrenstechnik - Partikeltechnologie 1. 3Aufl. Springverlag, 2013.

Stark, U, Mechanische Verfahrenstechnik. Vorlesung-Kap.9, Universitaet – Weimar, 2011.

TOMAS, J, Mechanische Verfahrenstechnik. Skript zur Vorlesung, Universität Magdeburg, Deutschland, 2015.

BOHNET, M, Mechanische Verfahrenstechnik. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim 2004.

Published
2018-04-11
How to Cite
Nguyen Van Tien, Nguyen Dinh Tung, & Do Chi Dung. (2018). RESEARCH RESULTS ON CALCULATION AND DESIGN OF PEANUTS SORTING MACHINE FOR INDUSTRIAL SCALE PEANUT SEEDS PROCESSING LINE. UTEHY Journal of Science and Technology, 17, 18-23. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/123