THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN THE STUDENT’S STARTUP

  • Kieu Thi Hong Hanh University of Finance Business Administration
  • Do Thu Huong University of Finance Business Administration
  • Nguyen Thi Ngoc Ha University of Finance Business Administration
Keywords: Startup, Student, University

Abstract

With the launch of the nationwide startup, the startup activities of students in universities are also very active. Universities play a very important role in stimulating the entrepreneurial spirit of the student as well as supporting successful student startups. The authors’ paper discusses the role of the university in the student’s start-up and offers some recommendations to further enhance the university’s role in student start-up.

References

Ban chấp hành TW Đảng. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hội nghị lần thứ V, khóa XII, Hà Nội, 2017.

Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia: startup.gov.vn.

http://tcqtkd.edu.vn/.

https://kenhtuyensinh24h.vn/?p=19890.

https://laodong.vn/thoi-su/nuoc-phat-trien-20-dan1-doanh-nghiep-viet-nam-200-dandoanhnghiep-phai-lam-sao-594434.ldo.

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia. Khởi sự kinh doanh của sinh viên khối kinh tế - Quản trị kinh doanh ở Việt Nam và trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2018.

Quốc hội. Luật chuyển giao công nghệ năm 2017, Hà Nội, 2017.

Quốc hội. Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Hà Nội, 2017.

Thủ tướng chính phủ. Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 về phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, Hà Nôi, 2016.

Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 về việc Phê duyệt đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, Hà Nội, 2017.

Kiều Thị Hồng Hạnh và cộng sự. Kết quả khảo sát về khởi sự kinh doanh của sinh viên.

Viện Ngôn ngữ học. Từ điển tiếng Việt, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2009

Published
2018-07-10
How to Cite
Kieu Thi Hong Hanh, Do Thu Huong, & Nguyen Thi Ngoc Ha. (2018). THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN THE STUDENT’S STARTUP. UTEHY Journal of Science and Technology, 18, 95-100. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/117