FACTORS AFFECTING THE MEMBERSHIP OF EMPLOYEES WITH ORGANIZATION: EXPERIMENTAL RESEARCH IN DONG A STEEL TRADING AND MANUFACTURING CO., LTD.

  • Nguyen Thi Mo Hung Yen University of Technology and Education
  • Hoang Van Hue Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi My Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Employee Commitment

Abstract

This research underlined analyses of some factors that affect the staff’s loyalty the Dong A steel trading and manufacturing co., Research data were collected through the questionnaire survey of 230
staff members. The study used a reliability test using Cronbach’s alpha coefficient, Factor analysis and regression analysis. Results show that the level of engagement of employees with the company depends on four factors: income and welfare, opportunities for training and promotion, working conditions and job stability. Income and welfare factors have the strongest impact on the company’s staff.

References

Trần Thị Kim Dung, Đo lường mức độ thỏa mãn đối với công việc trong điều kiện của Việt Nam, Tạp chí phát triển khoa học công nghệ, 2005, Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, số 12, tr. 85-91.

Hoàng Gia Khánh Giao và Bùi Nhất Vương, Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên công ty cổ phần CMC Telecom tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảnh Chí Hoàng, Các yếu tố ảnh hưởng đên sự gắn kết của nhân viên với kho bạc nhà nước Thành Phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Tài chính, tháng 10/2016.

Lê Thị Phương Thảo, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại công ty Scavi Huế. Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2015, chuyên đề số 4, tr. 78-80.

Hồ Huy Tựu và Phạm Hồng Liêm, Sự gắn bó của nhân viên đối với công ty du lịch Khánh Hòa. Tạp chí Phát triển kinh tế, 2012, số 264, tháng 10, tr. 56-64.

Nguyễn Thành Tuyến và Lê Kim Long, Phân tích các nhân tố tác động đến sự gắn kết của nhân viên đối với Tổng công ty Khánh Việt. Tạp chí Khoa học - công nghệ Thủy sản, 2014, số 1.

Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Anh Khôi, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA). Tạp chí khoa học, đại học Mở Thành phổ Hồ Chí Minh, 2016, số 3, tr. 90-103.

Natile J. Allen. John P. Meyer, The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 1990.

Slack, F.J &Orife, J.N &Anderson, F.P, Effects of commitment to Corporate Vision on Employee Satisfaction with their Organization. An Empirical study in the United states. International Journal of management, 2010, Vol. 27 (3), pp. 421-436.

Mowday, R.T., Steers, R.M &Porter, L.W., The Measurement of Organization Commitment. Journal of Vocational Behavior, 1979, Vol. 14, pp. 224-274.

Porter, L.W., Steer, R.M, Monday, R.T.,&Boulian, P.V, “Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric”, 1974.

Published
2018-07-10
How to Cite
Nguyen Thi Mo, Hoang Van Hue, & Nguyen Thi My. (2018). FACTORS AFFECTING THE MEMBERSHIP OF EMPLOYEES WITH ORGANIZATION: EXPERIMENTAL RESEARCH IN DONG A STEEL TRADING AND MANUFACTURING CO., LTD. UTEHY Journal of Science and Technology, 18, 81-87. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/115