GENERAL ISSUES REGARDING THE MANAGEMENT OF INDIVIDUAL FAMILY TAXES IN VIETNAM

  • Nguyen Thi Hai Yen Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: individual business households, management of individual business households taxes

Abstract

Individual business households are an increasing economic entity in Vietnam and play a significant role in social development and contributing to the economy of the country. This article presents the general theoretical foundation on individual business households, the main taxes applied to individual business households. From there, the process of managing the collection of taxes according to the legal corridors in our country simultaneously analyzes the factors affecting the management of corporate tax collection.

References

Báo cáo kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017 – Tổng cục thống kê.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư 302/2016/TT/BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2017.

Thông tư 92/2015/TT – BTC ngày 15/6/2015 về hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

Quyết định số 2371/QĐ – TCT ngày 18/12/2015 về quy trình quản lý thuế với cá nhân kinh doanh.

Published
2018-10-10
How to Cite
Nguyen Thi Hai Yen. (2018). GENERAL ISSUES REGARDING THE MANAGEMENT OF INDIVIDUAL FAMILY TAXES IN VIETNAM. UTEHY Journal of Science and Technology, 19, 115-119. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/100